روز صنعت پتروشیمی۸ دی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: روز صنعت پتروشیمی بر مردان و زنان فعال و خدوم این عرصه مبارک باد .عکاس: روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر