حرفه ای ها چطور رفتار می‌کنند ؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: حرفه ای ها چطور رفتار می‌کنند ؟

کارمندان مسئولیت پذیر چه ویژگی هایی دارند …
مسئولیت پذیری کارکنان « ضامن » موفقیت و تحقیق اهداف یک سازمان است .

#حرفه_ای_باشیم ‌

روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر