آگهی تمدید مناقصه عمومی تامین جامبوبگ پتروشیمی غدیر تیر۱۳۹۸

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد تامین جامبوبگ های مورد نیاز مجتمع خود را مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد تا تاریخ  ۱۸/۰۴/۹۸ به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : ۲۴۲۶۰-۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ تحویل  و رسید دریافت نمایند .

ضمنا کلیه شرکت کنندگان در مناقصه باید به دو روش ذبل پیشنهاد قیمت دهند

 

روش اول:اعلام قیمت ثابت جهت تامین کلیه مقادیر درخواستی با شرط حمل به دفعات

روش دوم:میانگین قیمت مواد اولیه فروش رفته در بورس کالا در زمان تحویل اقلام+مبلغ ثابت(شامل مواردی همچون سربار+هزینه حمل+سود و غیره)=مبلغ پیشنهادی

مطالب پیشنهادی