مناقصه عمومی تامین جامبوبگ

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد تامین جامبوبگ های مورد نیاز مجتمع خود را مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت۱۴ روز پس از انتشار آگهی به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات تلفن : ۲۴۲۶۰-۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ تحویل و رسید دریافت نمایند .