بندرماهشهر آماده احداث کشتارگاه صنعتی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  مجتبی آبادی رئیس شورای شهر بندرماهشهر گفت: این شهرستان با وجود پتانسیل های بالقوه باید دارای کشتارگاه صنعتی باشد.

این عضو شورای شهر افزود: شورای شهر و شهرداری بندرماهشهر برای ایجاد کشتارگاه صنعتی که در شأن شهرستان بوده آماده هرگونه همکاری می باشد.