لایروبی خیابان سربندرواقع درشهرک آیت الله طالقانی بادستگاه مخصوص لجن کش توسط واحدخدمات شهری

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: لایروبی خیابان سربندرواقع درشهرک آیت الله طالقانی بادستگاه مخصوص لجن کش توسط واحدخدمات شهری