یک دوشغله در شرکت فولاد لجستیک

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: بررسی ها نشان می دهد احمد رویایی عضو هیئت مدیره “شرکت چند وجهی فولاد لجستیک” از زیر مجموعه های گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان همزمان عضو هیئت مدیره شرکت “مروارید هامون” از زیر مجموعه های هلدیگ بهشهر از زیر مجموعه های بانک ملی است.

وی که اصالتی دامغانی دارد به همراه مژگان رویایی شرکت اشراق تجارت البرز را دز زمینه فعالیت شرکت لجستک تاسیس کرده است.

تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت به ممنوعیت حضور در بیش از هیئت مدیره یک شرکت اشاره دارد، طبق این تبصره “هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.”

مطالب پیشنهادی