ظرفیت بیمارستان های خوزستان پر شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: خبر کوتاه/ رییس مرکز بهداشت خوزستان گفت: بار مراجعه به مراکز منتخب و کلینیک های تنفسی استان روز به روز بیشتر می شود و تخت های بیمارستانی به بیماران کرونایی تخصیص داده شده اند.