توسعه ورزش و گسترش امید با نمایندگان و مدیران اجرایی ورزشی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یادداشت: بی تردید در عصر کنونی، ورزش تبدیل به صنعت شده و از محضِ ورزشی بودن آن خارج و بر دیگر علوم از جمله علم اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی تاثیر قابل توجهی گذاشته است.

اینکه در بین نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی بعضا مشاهده می شود که برای آنها ورزش و توسعه آن اهمیت بسزا دارد، از آن جهت است که به‌خوبی دریافته‌اند بخش عظیمی ازجمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهد.

قطعا توجه همه جانبه به ورزش، جوانان را هم به‌عنوان ورزشکار و هم بعنوان ورزش دوست، به جذب و بعضا با توسعه آن در یک منطقه و یک کشور وفاق ملی را ایجاد و همراه با تاثیر آن، سلامت جسمی جامعه را به جامعه فعال و برخوردار از سلامت روحی و روانی و آن را به تاثیرگذارترین قشر جامعه برای مشارکت در پیشرفت منطقه بدل می‌سازد‌.

بدون تردید علاوه بر تاثیر آن بر مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می توان گفت با فراهم شدن بسترهای مناسب در رشد ورزش، بر مسائل امنیتی نیز تاثیر بسزایی ایجاد و در این راستا می توان اشاره داشت به سید محمد مولوی نماینده فعلی آبادان که در سال ۷۲ بازیکن تاثیرگذار شهرداری خرمشهر در لیگ آزادگان بود.

شاید به همین اعتقاد درونی اوست که با شروع کار در مجلس فعالیت‌های رضایت بخشی را در مهیا نمودن امکانات حوزه ورزشی حوزه انتخابیه خود داشته و دارد و در راستای بُعد یکدلی در حوزه ورزش هم عاملی شده تا در نطق های خود وقتی از مشکلات حوزه انتخابیه می‌گوید، شهری که در آن سابقه بازی فوتبال داشته، یعنی خرمشهر را هم فراموش نمی‌کند و مهمتر اینکه اگر مردم شاهد حضور بیشتر نمایندگان و مدیران اجرایی در ورزش باشند، بدلیل صفت جوانمردی که در منشور پهلوانی ورزشکار است مسلما همین حس جوانمردی و وفا داری را از آنان برای مردم حوزه کاری خود خواهند داشت.