تخلفات منطقه آزاد اروند به دادسرای دیوان محاسبات کشور رفت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: دیوان محاسبات استان خوزستان گزارش خود از تخلفات منطقه آزاد اروند را به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع کرد.

در اجرای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر حسابرسی ویژه از عملکرد منطقه آزاد اروند، هیات حسابرسی ویژه رسیدگی به عملکرد این منطقه اول شهریور سال ٩٩ تشکیل و با بررسی و حسابرسی عملکرد این سازمان از سال ١٣٩۵ تا ١٣٩٨، گزارش تخلفات آن که حاکی از وقوع تخلف در بخش های مختلف وده است ا به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال کرد.

به گفته مدیرکل دیوان محاسبات استان خوزستان در حال حاضر گزارش نهایی تخلفات منطقه آزاد اروند در مرحله رسیدگی و صدور رای در دادسرا و هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور قرار دارد.