تجمع کارکنان دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: کارکنان دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز صبح امروز در اعتراض‌ به حذف مزایای شغلی و افزایش ساعت کاری مقابل ساختمان مرکزی این‌ دانشگاه دست به تجمع زدند./ عصرجنوب