خوزستان را چه شده است !؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: عبدالرحمن نیک سرشت :

دکتر شریعتی استاندار خوزستان خیلی تلاش کرد تا نشان بدهد، مردم خوزستان، سران عشایر، نخبگان جامعه ی مدنی ، علمای دین و سایر نهادهای دولتی و ارگان های انقلابی در یک خط واحد در مبارزه با کرونا ویروس متحد شدند ولی با وجود تمام تلاش های دلسوزانه ی انجام شده، متاسفانه، نمودار آماری، وضعیت قرمزی را نشان می دهد که حاکی از شکست  آن تلاش هاست، که شاید یک صدم از آن فعالیت ها در استان وضعیت سفیدی چون فارس اعمال نشده باشد.
براستی این پدیده ی اسفناک را چگونه می شود تحلیل کرد تا  بتوان با استفاده از تجربه ی آن، راه برون رفتی پیدا نمود که براستی بفهیم، چاره کار در چیست.!؟
الغرض، این پدیده بهترین مسأله برای یک پژوهش علمی را فراهم می سازد، مبنی بر این که، چگونه یک خطه ای چون خوزستان، که هم پرنعمت است و هم کمبودی از حیث امکانات جانبی فراگیر ندارد با آن همه هوش و استعدادهای انسانی و اقلیمی خداداد در چنین آزمونی، آخر دست از استان های کم برخوردار دیگر در مبارزه با کرونا ویروس عقب می ماند.