هشدار آنی؛خطر بهمن در خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  اطلاعیه آنی ستاد مدیریت بحران خوزستان ظهر چهارشنبه به شرح ذیل صادر شد:

با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳ بهمن ۹۸ هواشناسی خوزستان درخصوص:
ورودتوده هوای گرم وپایداری هوا از روز چهارشنبه تا روز شنبه (۲۳ لغایت ۲۶ بهمن ۹۸) و افزایش دمای ۱۰ تا ۱۴ درجه سیلسیوس در اغلب نقاط استان خوزستان ؛اثرمخاطره: ذوب شدن برف درارتفاعات ،کوهپایه ها وکنارگذرجاده های برف گیرواحتمال سقوط برف به جاده ها -لغزندگی جاده هابراثربرف آب واختلال درترددجاده های کوهستانی وافزایش آلاینده های صنعتی درشهرهای بزرگ وصنعتی وتوصیه به: احتیاط درترددجاده ای وتوجه به توصیه های پلیس راه -توجه به توصیه های کارشناسان جهادکشاورزی واجتناب از توقف درنقاط پایین دست ودامنه کوه ها به دلیل ذوب وسرازیرشدن برف به پایین دست

دستورفرمایید نسبت به:
صدورپیش آگاهی، اتخاذ تمهیدات لازم واقدامات پیشگیرانه (بویژه باتوجه به بارش برف دربرخی نقاط استان واستانهای مجاور درروزهای اخیر)

آماده‌باش نمودن واحدهای تابعه سطح استان و شهرستان

اطلاع رسانی مستمرو ارایه توصیه های ایمنی(مانند:عدم ترددغیرضروری وعدم تردد،توقف واسکان درحاشیه ،پایین دست ودامنه کوه ها و جاده ها ومناطق درمعرض خطر ذوب وسقوط برف واحتیاط لازم ودرنظرداشتن فاصله ایمن هنگام عبورازمناطق مذکور) به شهروندان بویژه بیماران، روستاییان، عشایر، کشاورزان، دامداران، کودکان، سالمندان، مسافران، صیادان ،رانندگان و افرادساکن درمناطق درمعرض خطر

توصیه مستمربه رانندگان جهت احتیاط لازم درتردد ولزوم همراه داشتن تجهیزات زمستانی هنگام ترددازمناطق وجاده های کوهستانی وبرف گیر

ابلاغ جهت استقراراکیپ های عملیاتی راهداری وراه وشهرسازی

سایردستگاههای مرتبط به همراه تجهیزات کامل درنقاط وگردنه های برف گیر وکنارگذرها ومناطق درمعرض ذوب وسرازیرشدن برف وانجام اقدامات لازم

مسدودنمودن جاده های حادثه خیز و درمعرض ذوب وسقوط برف درصورت ضرورت توسط فرمانداری ها ودستگاه های مرتبط ونیروهای نظامی وانتظامی طبق ضوابط

ابلاغ به شرکت ها وکارخانجات جهت مدیریت بهینه مصرف سوخت به منظورکاهش آلایندگی صنعتی بویژه درشهرهای بزرگ وصنعتی استان
-اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند
کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان