کسب تندیس برنزین استاندارد منابع انسانی توسط شرکت سیمان بهبهان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شرکت سیمان بهبهان به عنوان اولین شرکت سیمانی کشور در اولین حضور و در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی که توسط دانشگاه تهران برگزار شد، موفق شد تندیس برنزین c را در استاندارد ۳۴۰۰۰( بلوغ فرآیندهای منابع انسانی) دریافت کند.

در ممیزی این مدل ۱۷۴ شرکت حضور داشته اند که تعداد اندکی از شرکت ها توانسته اند امتیازات لازم را کسب کنند. در این مراسم هیچ شرکتی تندیس A را کسب نکرد و تنها یک شرکت توانست تندیس B را کسب کند.

در این مراسم شرکت سیمان بهبهان توانست به عنوان اولین شرکت سیمانی کشور تندیس برنزین استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی را کسب کند.

در این استاندارد، مدل فیلیپس (EFQM)، مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی (PCMM) و مدل سرمایه گذاری انسانی گنجانده شده است. استاندارد ۳۴۰۰۰ از جمله استانداردهایی است که به منظور ارزیابی و ارتقای سیستم منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفته است.