ورود دادستان اهواز به موضوع مرگ ۴ زن اهوازی در بیمارستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: فرماندار اهواز در رابطه با مرگ همزمان ۴ زن اهوازی در بیمارستان امام گفته است: اظهارات اولیه رئیس بیمارستان می گوید آنها بیمارانی بودند که از آنها قطع امید شده بود.
باید بررسی شود که آیا در این قضیه سهل انگاری شده یا نه.
گذاشتیم کارشناسان بررسی کنند. دادستانی هم در این زمینه ورود کرده. بعد از بررسی گزارش آن را خواهیم داد.