جوابیه سیمان بهبهان در خصوص یک خبر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: در خصوص عملکرد فروش شرکت سیمان بهبهان در سال های ۹۴ تاکنون نظر به شروع شرایط رکود دراین سال وبهم خوردن شرایط عرضه وتقاضا ناشی از افزایش عرضه به بیش از ۸۵ میلیون تن ومصرف سالانه کشور در بهترین شرایط به حدود ۵۰ میلیون تن که باعث ارزان فروشی فاحش همراه باهجوم حدود ۲۰ کارخانه جهت عرضه محصولات خود درحوزه خوزستان واستان های مجاورکارخانه سیمان بهبهان گردیده بود لذا از ابتدای ورود مدیر فروش جدید در سال ۹۴ باداشتن تخصص کارشناسی ارشد مهندسی شیمی وتجربه بیش از۱۳ سال دربخش های فنی وتولید بااستقرار سیستم مهندسی فروش نوین ضمن جذب مشتریان جدیدوازدست رفته زمینه ارتقا فروش کمی وکیفی محصولات شرکت به صورت ویژه پی ریزی گردیدو دراین سال ها به دلیل جلوگیری ازهدررفت سرمایه های کشوروسودآوری بیشتر، کارخانه سیمان بهبهان فروش محصولات خودرابا بالاترین نرخ نسبت به سایر کارخانجات تحقق بخشیده است نتایج حاصل از نرخ حداکثری وحفظ وتوسعه سهم بازار درسیستم کدال گویاومحرز می باشد به طوری که مقایسه این آمارهاشامل سودخالص وسودهرسهم درسال ۹۷ به ترتیب سیمان بهبهان با ۳۴۱۵۲۲میلیون ریال و۶۲۰۹ریال وسیمان خوزستان باظرفیت بیش از ۳برابر با۶۹۴۶۰۶ میلیون ریال و۱۰۶۹ ریال وهمچنین مشاهده گزارش ۵ ماهه عملکرد ۹۸ نشان از فروش محصولات شرکت باحفظ توازن بدون انباشت تولید سیمان دارد به طوری در۵ماهه ۹۸ به نسبت ۵ماهه سال های ۹۳ الی ۹۷ بالاترین میزان فروش محقق گردیده است که این نشان از حفظ توام باافزایش سهم بازار می باشد که درکنار انتخاب هوشمندانه صادرات کلینکر ناشی ازشرایط تقاضاباایجادسبدصادراتی وتکرارسیاست عرضه به بالاترین نرخ صادراتی منتج به سودآوری شرکت وسیرصعودی قابل توجه سود هرسهم ودرنهایت رضایت مندی سهامداران گردیده است.