شادی زودگذر خوزستان نتیجه هژمونی فرهنگی نهاد حاکم/ تلاش نافرجام روایتگر خوزستانی در روایت گفتمان خوزستان مظلوم و حل شدن آن گفتمان در‌ بازآرایش صحنه

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شادی زودگذر خوزستان نتیجه هژمونی فرهنگی نهاد حاکم/ تلاش نافرجام روایتگر خوزستانی در روایت گفتمان خوزستان مظلوم و حل شدن آن گفتمان در‌ بازآرایش صحن

در خصوص قهرمانی فاطمه عبادی هنرمند خوزستانی، از سیل تبریکات فرصت‌طلبان همیشگی که بگذریم، عده ای نیز تز روشنفکرانه به خود گرفتند تا آن را تفسیر جامعه شناختی کنند؛ یکی معناگرایی و درجستجوی معنا نامیدش و دیگری دیپلماسی فرهنگی و عبرت آموز برای اهالی خوزستان، اما با نگاهی دقیقتر باید پدیده خانم فاطمه عبادی را چنین بررسی کرد: هنرمندی خلاق و در واقع سوژه ای که در حال روایت گفتمان خود و همشهریان خوزستانی خود و در تلاش برای همراه نمودن دیگران و بازتولید آن گفتمان و ایجاد و اشاعه آن در سطوح وسیعتر آنهم با ابزارهای نهاد حاکم بود.

گفتمان خوزستان مظلوم سال هاست که درونی شهروندان آن شده است.
خانم عبادی به عنوان سوژه ای که با این گفتمان درونی شده و قصد اشاعه رژیم حقیقت خوزستان مظلوم را داشت در باز آرایش صحنه قدرت از سوی نهاد حاکم به سمتی دیگر هدایت شد و در نهایت نهاد مسلط با ابزارهای خود رژیم حقیقت را به نفع خود تغییر داد و رژیم حقیقت تبعیض روایت شده از سوی خانم عبادی را با روایت گفتمان مورد تایید خود جایگزین و در واقع گفتمان منطقه ای اگر نه کاملا حذف ولی کم‌رنگ و بی‌اثر شد و به عبارت دیگر سوژه در گفتمان مسلط حل شد.
و در نهایت نهاد حاکم، سوژه گفتمان منطقه ای خوزستان مظلوم را با پاداش روایتگری ۴۰ قسمتی از محرم، از روایت گفتمان خود بُرانده و خاموش و ابزاری برای روایت گفتمان رسمی و مسلط نمود و بدین صورت در واقع سوژه برای همیشه به نفع نهاد حاکم مصادره گردید.

پدیده ای که تحت عنوان قهرمانی خانم عبادی در رسانه و برنامه عصر جدید رو نمایی شد و شهروندان خوزستان شادمان از آن به خیابان آمدند و سیل تبریکات از فرصت‌طلبان منتشر شد در واقع شکستی بد برای گفتمان خوزستان مظلوم بود.