تمدیدمناقصه ساخت و نصب پکینگ های کولینگ تاور-مناقصه تا تاریخ ۹۸/۳/۲۳ پتروشیمی غدیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ساخت و نصب پکینگ های کولینگ تاور خود را مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا زمان مناقصه تا تاریخ ۹۸/۳/۲۳ تمدید گردید. متقاضیان می توانند با مراجعه  به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : ۲۴۲۶۰-۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ تحویل  و رسید دریافت نمایند .