تامین پمپ و قطعات یدکی پمپ مرداد۱۳۹۸ پتروشیمی غدیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد تامین پمپ و قطعات یدکی پمپ های الفالاوال مورد نیازخود را مطابق درخواست و مشخصات فنی ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد تا تاریخ ۲شهریور۱۳۹۸به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات تلفن : ۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ تحویل و رسید دریافت نمایند .