تامین آنالایزر آنلاین دودکش مرداد۱۳۹۸ پتروشیمی غدیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد  تامین آنالایزر آنلاین  دودکش مورد نیاز مجتمع خود را مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۶/مرداد/۹۸به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : ۲۴۲۶۰-۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ تحویل  و رسید دریافت نمایند .