انتصاب سرپرست مجتمع پتروشیمی کارون

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سید محمد میری بعنوان سرپرست مجتمع پتروشیمی پتروشیمی کارون منصوب شد.

صدیقی زاده مدیرعامل پتروشیمی پتروشیمی کارون طی حکمی سید محمد میری را بعنوان سرپرست مجتمع این شرکت منصوب کرد.

میری پیش از این ریاست بهره برداری پتروشیمی کارون را در کارنامه دارد.