سهم مهاجرت در افزایش جمعیت استان اصفهان کاهش یافت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان درباره سهم مهاجران وارد شده به استان در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۵ نیز اظهار کرد: ۲۳٫۴ درصد مهاجران به استان اصفهان از استان خوزستان هستند.
شاهین شهر و میمه، بالاترین نرخ مهاجرپذیری را در میان شهرستان های اصفهان داشته است.
وی تاکید کرده است؛ ورود نیروهای مهاجر بدون مهارت و ارزش افزوده باعث ایجاد مشاغل کاذب و حاشیه نشینی می شود.