جلبک های سمی رودخانه دز نفس آبزیان را به شماره انداخته است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:داود میر شکار مدیر کل زیست بوم دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به افزایش جلبک ها در رودخانه دز در دزفول و مرگ و میر آبزیان این  رودخانه اظهار داشت: سیتوپلنگتن ها و جلبک ها بر اثر وجود مواد مغذی در آب افزایش ناگهانی پیدا می کنند که این باعث مشکلاتی برای آبزیان می شود.

میرشکار گفت: برخی از این جلبک ها سمی هستند که باعث تغییر طعم آب  و همچنین  مرگ و میر آبزیان از جمله ماهی ها می شود .

وی ادامه داد: جلبک ها با تاریک شدن هوا عمل فتوسنتز را رها و تنفس انجام می دهند که این باعث نرسیدن اکسیژن به آب و از بین رفتن آبزیان می شود .

مدیر کل زیست بوم دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به معضل از بین رفتن آبزیان رودخانه دز اظهار کرد: ورود فاضلاب و مواد مغذی به این رودخانه شاید به دلیل وجود روستایی در بالا دست آن  باشد که فاضلاب خود را به آن می ریزند و زمانی که این مواد به پشت سد دز می رسد جلبک ها افزایش ناگهانی پیدا می کنند که این باعث ایجاد  مشکلاتی برای رودخانه و مرگ و میر آبزیان آن می شود.